Home » Uncategorized

Here, We share with you samples of the power of attorney for real estate sales in Turkish and English.

SAMPLE POWER OF ATTORNEY FOR SALE OF REAL ESTATE IN ENGLISH

Power of Attorney in the Form of Arrangement 

Power of Attorney for Sale of Real Estates

To sell all or part of my immovable properties which I am the owner and shareholder of; …(To this part it should be written the specifics of the estates) to sell all or part of all my rights and shares at the relevant land registry office at any time to any person or persons at any price and under any conditions, in whole or in parts, with or without shares; to receive the sale prices (ahzu kabza); to make settlement and release; to give the definitive waiver of title in the presence of the relevant land registry director or authorised land registry officer; to request registration; to sign the land registry book and registry and documents; to make and sign a PROMISE FOR SALE CONTRACT at the Notary Public Offices; to determine the terms of the contract and penal conditions as it wishes; to terminate the contract when necessary; to make amendments; to authorise and permit the annotation to the land registry; to have the annotation cancelled; to transfer and deliver the rights of disposition and benefit of the real estate to the buyer; to make genus correction; to have all kinds of inaccuracies in the land registry and population records corrected administratively; to sign the documents; to submit the necessary declarations related to the real estate to the competent official authorities; to deposit all kinds of fees, taxes and expenses; to object to the overpaid ones and to take them back; to carry out all kinds of legal and special transactions before all official authorities and authorities, to sign and sign all kinds of legal and special transactions before all official authorities and offices; Attorney Nadide Özdemir, located at Gümüşşsuyu District, İnönü Street, 59/13 Beyoğlu Istanbul  registered with the … Bar Association with the registration number …, with the Turkish ID number …, has been appointed as proxy. 

SAMPLE POWER OF ATTORNEY FOR SALE OF REAL ESTATE IN TURKISH

Düzenleme Şeklinde Vekaletname 

Gayrimenkul Satış Vekaletnamesi Beni temsilen sahibi ve hissedarı bulunduğum; Türkiye, … (bu kısma satışı düşünülen gayrimenkul ile ilgili bilgiler yazılmalı); ilgili tapu dairesinde dilediği zaman bilumum hak ve hisselerimin tamamını veya bir kısmını dilediği kişi veya kişilere dilediği bedel ve koşullarla toptan veya parça parça, hisseli veya hissesiz olarak satmaya, satış bedellerini almaya,(ahzu kabza), sulh ve ibraya, ilgili tapu sicil müdürü veya yetkili tapu memuru huzurunda kesin ferağ takrirlerini vermeye, tescil talebinde bulunmaya, tapu defteri ve sicilini ve belgelerini imzalamaya, Noterliklerde SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ yapmaya ve imzalamaya, sözleşme koşullarını ve cezai şartlarını dilediği şekilde tespite, gerektiğinde sözleşmeyi fesh etmeye, değişiklikler yapmaya, tapu siciline şerh hususunda izin ve yetki vermeye, şerhi terkin ettirmeye, taşınmazın tasarruf ve yararlanma haklarını alıcıya devir ve teslim etmeye, cins tashihi yaptırmaya, tapu ve nüfus kayıtlarındaki her türlü yanlışlıkları idari yollardan düzelttirmeye, belgeleri imzalamaya, taşınmazla ilgili gerekli beyannameleri yetkili resmi mercilere vermeye, her türlü harç, vergi ve giderlerini yatırmaya, fazla ödenenlere itiraza her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya, tevkile ve imzalamaya ifayı vekalete mezun ve yetkili olmak üzere Gümüşşsuyu Mah., İnönü Caddesi, 59/13 Beyoğlu Istanbul adresinde mukim İstanbul Barosu’na …sicil no ile kayıtlı … TC Kimlik numaralı Avukat Nadide Özdemir vekil tayin edildi.